ÖLÇME - DEĞERLENDİRME - İLKOKUL - AKADEMİK - EĞİTİM - DOĞA KOLEJİ
 • KAMPÜS FİLTRELE
 • KAMPÜS ADINA
  GÖRE ARA

  Kampüs adını arama kutusuna yazarak
  kampüs ara butonuna tıklayınız. • BİZ SİZİ ARAYALIM
  Doğa Velisiyim

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

Öğrenme sürecinin ve öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi en başta eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırma açısından oldukça önemlidir. Öğrenme sürecinde ve yöntemlerinde; öğrenciyi merkeze alarak tam öğrenme modeli, çoklu zekâ alanlarına göre uygulamalar ve performans dayanaklı öğrenme etkinlikleri daha çok uygulanır. Bu gelişmelere paralel olarak, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde Klasik Test Teorisi ile birlikte Madde Tepki Kuramı’na göre değerlendirme araçları kullanılır.
 

Bu yapılandırmacı yaklaşımda, öğrenme ve ölçme arasındaki ilişki iyice belirlenerek, ölçme değerlendirmede çoklu yöntemler kullanılıyor. Alternatif ölçme yöntemlerinden portfolyo, rubrik ve türevlerinin kullanımına daha çok yer veriyoruz. Doğa Okulları olarak öğrencimizin çok yönlü gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri bir bütün olarak ele alıyoruz. Her öğrenci yeni bir bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenip kazanıma dönüştürüyor. Dolayısıyla her öğrenciyi kendi gelişimine göre, başka öğrencilerle kıyaslanmadan değerlendiriyoruz. Ölçme değerlendirmede kullanılan çoklu yöntemler sayesinde, özellikle eğitim-öğretimin bilişsel alanında tam öğrenmeyi sağlıyoruz.
 

MADDE TEPKİ KURAMI

Madde Tepki Kuramı’nın Klasik Test Teorisi’nden (KTT) farkı; öğrencinin yeteneklerinin matematiksel yöntemlerle kestirilmesidir. Madde Tepki Kuramı ’na göre, öğrencinin belli bir alandaki doğrudan gözlenemeyen yetenekleri/özellikleri ile bu alana yönelik hazırlanmış sorulardan oluşan sınav maddelerine verdikleri yanıtlar arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki matematiksel olarak ifade edilebilir. Madde Tepki Kuramı ’nın temel varsayımı; testi alan öğrencinin o teste ilişkin performansının, öğrencinin özellikleri olarak adlandırılan yeteneklerinin tanımlanması ve bu özelliklerle ilişkili olarak öğrencinin yetenek puanlarının tahmin edilerek, madde ve test performanslarının açıklanıp kestirilebileceği esasına dayanır. Başka bir ifadeyle, Madde Tepki Kuramı bir ya da birden fazla özellik sayesinde bir öğrencinin bir sınavda gösterebileceği performansın kestirilebileceğini varsayar.

 

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçları
 

Performans Görevi, Proje, Performans Dayanaklı Değerlendirme, Portfolyo, Dereceli Puanlama Ölçekleri (Rubric), Grup/akran değerlendirmesi, Kendi kendini değerlendirme, Kavram haritaları, Yapılandırılmış Grid, Tanılayıcı dallanmış ağaç, Kelime ilişkilendirme, Gösteri, Poster, vb.


Üst Düzey Becerilerinin Ölçümü

Üst düzey zihinsel becerileri; okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme, analitik düşünme, akıl yürütme, eleştirel düşünme, değerlendirmeyi ölçecek bir uygulamaya verilen cevaplar tanımlanmış ölçütlere göre değerlendirilir.
 

Rubrik (Rubric)

Dereceli Puanlama Anahtarı Rubrikler, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme arasında çok önemli ve canlı bir bağdır. Biz Doğa Koleji olarak, “kaliteyi belirleme ve daima kaliteye yönelmeyi, gelişime açık olmanın acil alışkanlığı” olduğuna inanıyoruz.

DOSA

DOSA (DOğa Schools Students Assessment Program)

 

2, 3 ve 4. sınıflardaki Doğa Koleji öğrencilerinin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, (Sosyal Bilgiler), Fen ve Teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. Uluslararası standartlarda (açık uçlu maddeler de dâhil) farklı madde tiplerinin kullanıldığı, kendi alanında Türkiye’nin en büyük ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. Öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamda ne kadar kullanabildiğini belirlemeyi amaçlayan, aynı anda farklı yaş gruplarının (enlemsel) ve aynı yaş grubunun farklı zamanlarda (boylamsal) karşılaştırılabildiği veriler sağlayan bir çalışmadır. Klasik Test Teorisi ve Madde Tepki Kuramı’na göre değerlendirilir. Öğrenciler birbiriyle kıyaslanmaz. Her bir öğrencinin performans düzeyi ve performans gelişimi öğrenciye özgü olarak belirlenir. DOSA, güz ve bahar dönemi olarak yılda iki kez uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 

UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME

Her öğretim yılı başında; hangi tür ölçme araçlarının kullanılacağı ve elde edilen verilerin hangi ölçütlerle değerlendirileceği, her dersin zümre öğretmenleriyle birlikte, yıllık planlar yapılırken, tema/ünite ve konuların içerik yapılarına göre tespit edilerek planlanır ve süreç  takvim hazırlanır. Öğrencilerimizin neyi bilmediğini değil, neyi bildiğini belirlemek, eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uygulanan öğretim modelinin verimliliğini ve başarısını veya eksikliklerini tespit etmek amacıyla ölçme değerlendirme işlemleri yapıyoruz.

 

Klasik ölçme araçları (yazılı sınav, karma klasik sınavlar, çoktan seçmeli testler vb.) ile Madde Tepki Kuramı, DOSA, alternatif ölçme araçları ve değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin hangi tema/ünite ile birlikte kullanılacağı belirlenir. Portfolyo, projeler, açık uçlu sorular, performans görevleri, diğer çalışmalar rubrik ve türevleriyle değerlendirilir. Her öğrenci kendi gelişim çizgisine ve performansına uygun olarak değerlendirilir ve sonuçlar öğrencinin gelişim dosyasında tutulur.

 

Temel Derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler) her dönem için yapılacak sınav sayısı ve türleri, Ölçme Değerlendirme Birimi ve zümre öğretmenleri tarafından tema/ünitelere uygun şekilde belirlenir. Tüm sınavlarda; düşünsel-bilişsel alanın (Bilgi-Kavrama-Uygulama-Analiz-Sentez-Değerlendirme) düzeylerini kapsayacak şekilde “çok kolay”dan “çok zor”a kadar her düzeyde soru bulunur. Genel olarak; soruların; %10’u çok kolay, %20’si kolay, %40’ı orta, %20’si zor ve %10’u çok zor olacak tarzda, geçerliliği ve güvenirliği yüksek sınavlar ölçme değerlendirme birimi ve ders öğretmenleriyle birlikte hazırlanır. Her sınavda; amaç, kapsam, yoklanacak davranışlar ve düzeyler için konu/ünite belirtke tablosu hazırlanır. Her öğrenciye, her bir sınavın değerlendirme sonuç belgesi verilir. Diğer derslerin bir dönemde yapılacak sınav sayısı ders saatine göre yönetmeliğe uygun olarak belirlenir. İngilizce, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinde portfolyo çalışmalarının yapılması zorunludur. Diğer derslerden seçmeli portfolyo çalışması yapılır.

 

Proje ve Performans Uygulamaları

 

Performans görevleri ve projeler, performans dayanaklı çalışmaların en önemli araçlarındandır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz; yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme, sentezleme ve raporlama yeteneklerini geliştirirler.

 

Portfolyo Uygulamaları

 

Portfolyo uygulamaları digital platformda yapılmaktadır. Portfolyo öğrencinin öğrenme sürecinin bir kaydıdır. Bu süreçte öğrencinin ne öğrendiği, nasıl öğrendiği, nasıl düşündüğü, nasıl soru sorduğu, nasıl analiz ettiği, nasıl sentezlediği, nasıl ürettiği, nasıl yarattığı ve sosyalleşerek bunu diğerleri ile nasıl paylaştığı incelenmektedir. Portfolyolar kişiseldir ve öğrencinin uzun vadede gösterdiği gayret ve başarılarının bir göstergesidir. Öğrencinin yaptığı işin zaman içinde kalitesini ve kapsamını gösterir.

 

Değerlendirme Raporlarımız

 

Her sınav sonunda rutin olarak verilen raporların amacı, öğrencilerimizde görülebilecek en ufak sapmayı anında görmek ve çok kısa sürede önlemini almaktır. 

 

Karnelerimiz

 

Doğa Koleji; öğrencisini her alanda eğitir, geliştirir, eğitimini ölçer, değerlendirir ve öğrencisinin gelişim raporunu Doğa Kolejine özgü 5 farklı karne ile takdim eder.